Skip to main content

Ua Kev Lom Zem rau Lub Ntiaj Teb

Koom Peb Ua Kev Zoo Siab Hnub Vas Xaum,

Plaub Hlis Ntuj hnub 25

Peb yuav ua ib qho Kev Lom Zem rau lub Ntiaj Teb, ces caw koj! Koj muaj qhov koom tes tau nrog tej yam ub no ua thiab yuav ua tau tej yam tseem ceeb pab rau ntau yam nyuab ntawm peb lub ntiaj teb, pib nyob rau tom qhov Chaw Yug Tsiaj Kaw Saib thaj tsam chaw uas muaj dej ntws teev rau hauv zos no. Muaj ntau tshaj li ib plhom cov neeg nyob ncig lub ntiaj teb yuav npaj koom tes ua qhov kev nco txog Lub Ntiaj Teb Hnub Tsim Ua Muaj Tau 50 Xyoo uas yog ib lub sij hawm ua qauv zoo yuav tau sawv pib ua. Vim li no ntau ntau cov koom haum nyob ncig Madison thiab lub nroog Dane County thiaj li tau koom tes ua qhov kev tshwm sim no kom muaj qhov nco qab txog hnub ntawd.

Muaj Kev Ua Hauj Lwm Dawb Pab Nyob Ntau Qhov Chaw 9am-12pm

Ua kom tau ib qho kev pab tseem ceeb nyob rau Ntiaj Teb Hnub es pab ua hauj lwm dawb uas nyob rau ntawm peb ib qho cov chaw ua hauj lwm dab! Cov chaw muaj xws li Wingra Park thiab Vilas Park, lub UW Arboretum, Wingra Creek, thiab Dane County Parks.

Ua Kev Lom Zem rau lub Ntiaj Teb tom Henry Vilas Zoo 12pm-3pm

Ntsiab ib Daim Ntawv Hla Teb Chaws ces mus ncig xyuas qhov chaw yug tsiaj kaw saib Kawm txog tej av huab cua ib puag ncig, koom nrog tej ub no muaj ua ke ces thiaj li muaj qhov yeej khoom plig Txhua cov hnub nyoog yij txhawb kom muaj kev koom tes. Qauv ntaub ntawv muaj txhais sau ua lus Mev thiab Hmoob.